Izvještaj o radu

Utiri

IZVJEŠTAJ O RADU

UDRUGE TJELESNIH I INVALIDA RADA ISTRE

01.01.2019. – 31.12.2019.

U 2019. godini Udruga tjelesnih i invalida rada Istre nastavila je promicanjem osnovnih
ciljeva odnosno promicanjem ljudskih prava i djelovanjem na izjednačavanje mogućnosti
tjelesnih i invalida rada na ekonomskoj, socijalnoj, zdravstvenoj i pravnoj sigurnosti.
Povećanje broja članova Udruge je konstantno, što je rezultat kvalitetnog rada, ali i
svakodnevnog povećanja broja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. U 2019. godini imali smo 151 novoupisanih članova.

VIZIJA, MISIJA, CILJEVI I NAČELA DJELOVANJA

Vizija:
Stvaranje društva jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom, posebno tjelesne i invalide
rada, poštivanjem osnovnog ljudskog prava – prava na jednakost.

Misija:
Misija Udruge invalida rada Istre jest uključivanje što većeg broja tjelesnih i invalida rada u
jedinstvenu humanitarnu organizaciju radi zaštite i promicanja zajedničkih ciljeva i interesa
na području Istarske županije. Razvijanjem društvene svijesti o pravima i potrebama tjelesnih
i invalida rada, ohrabrujemo, podržavamo i potičemo razvoj osoba s invaliditetom za
sudjelovanje u svim segmentima društva.

Ciljevi Udruge:
– promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanje mogućnosti tjelesnih i
invalida rada,
– uključivanje što većeg broja osoba s invaliditetom u rad Udruge,
– ekonomska, socijalna, zdravstvena i pravna sigurnost tjelesnih i invalida rada.

Prateći svoje ciljeve u 2019. godini, provodili smo slijedeće:

ČLANSTVO

Udruga je koncem 2019. godine brojala 650 člana sa područja cijele Istarske županije.
U 2019. godini učlanila se 151 osoba, od kojih je najveći broj sa područja Grada Pule
( 85 ), dok su ostali novoupisani članovi sa područja slijedećih Općina i Gradova u
Istarskoj županiji: Medulin ( 7 ), Ližnjan ( 8 ), Vodnjan ( 6 ), Fažana ( 8 ), Marčana
((25 ), Motovun(1), Buzet(1), Svetvinčenat(2), Novigrad (1), Višnjan(1), Rakalj(1),
Barban(2), Umag (1), Žminj(1), Raša (1).
Svakodnevno se tajništvu obrati oko desetak osoba, što članova, što građana sa raznim
pitanjima vezano za pomoć pri ostvarenju povlastica i prava, te načinom na koji se ista mogu
ostvariti.
U 2019. godini, 452 člana uplatilo je godišnju članarinu u tajništvu(ukupno sa
novoupisanima), dok se više od 800 osoba obratilo sa raznim upitima.
Održano je 6 sjednica Upravnog i Nadzornog odbora tijekom 2019. godine.

REALIZACIJA POVLASTICA I POMOĆI

U 2019. godini učlanila se 151 osoba, a s obzirom na postotak tjelesnog oštećenja proizlaze
slijedeće brojke:
– 100 % – 30,
-90 % – 7,
– 80 % – 20,
– 70 % – 8,
– 60 % – 11,
– 50 % – 1,
– 40 % – 2,
– 30 % – 3,
– Pridruženih članova – 6 i
– IK – a – 63.

 • Osobama sa tjelesnim oštećenjem od 80 – 100 % pomogli smo pri ostvarenju prava
  na besplatno zdravstveno dopunsko osiguranje ( stupanj tjelesnog oštećenja mora biti
  100 % ), umanjenju telefonske pretplate, kod povlaštene radio i televizijske pretplate
  ( u ovom slučaju je povlastica ograničena sa minimalnim oštećenjem organa za
  kretanje od 80 % i određenim bolestima ), povlasticama u gradskom i lokalnom

prometu, članskim pogodnostima u HAK – u, oslobađanjem carine za vozila
proizvedena izvan EU ( stupanj tjelesnog oštećenja mora biti 100 % ili najmanje 80 %
na organe za kretanje ), oslobađanju godišnje naknade ( poreza ) za ceste pri
registraciji osobnog automobila, oslobađanju plaćanja cestarine za uporabu autocesta i
objekata s naplatom ( most, tunel, vijadukt ( postotak tjelesnog oštećenja se mora
odnositi na donje ekstremitete, 80 % i više )), podnošenjem Zahtjeva za izdavanjem
znaka pristupačnosti ( parkiranje ) i povlasticama za putovanje željeznicom i brodom
( povlastice ostvaruju tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od
najmanje 70 % ).
Osobama sa tjelesnim oštećenjem ispod 80 % pomogli smo pri umanjenju telefonske
pretplate, povlasticama u gradskom i lokalnom prometu, članskim pogodnostima u
HAK – u, oslobađanju od godišnje naknade ( poreza ) za ceste pri registraciji osobnog
automobila ( stupanj tjelesnog oštećenja mora biti minimalno 60 % koji ima za
posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta ), podnošenjem zahtjeva za izdavanjem
znaka pristupačnosti ( parkiranje ( stupanj tjelesnog oštećenja mora biti minimalno
60 % koji ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta )) i povlasticama za
putovanje željeznicom i brodom ( povlastice ostvaruju tjelesno invalidne osobe s
oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70 % ).

 • Na temelju medicinske dokumentacije i savjetovanja ( konzultacije ) sa Predsjednikom
  g – dinom Borisom Jurevinijem, 63 novih članova je uputilo Zahtjev za utvrđivanje
  postotka tjelesnog oštećenja u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i
  zapošljavanje osoba s invaliditetom. Zahtjevi su u procesu rješavanja.
 • Sprovedene su i konzultacije sa članovima koji nemaju dovoljna primanja, te smo
  pomogli pri ostvarivanju povlastica ovisno od općine u kojoj imaju prebivalište
  ( oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, oslobađanje plaćanja javnobilježničke,
  upravne i sudske pristojbe, povlastice u gradskom i lokalnom prometu i pomoć ).
  Također smo pomogli pri popunjavanju i odgovorima na sva pitanja koja se odnose na
  člana i članove obitelji Zahtjeva za priznanje prava na doplatak za pomoć i njegu za
  odrasle osobe.
 • Posudionica ortopedskim pomagalima pomogla je članovima posudbom invalidskih
  kolica, električnim skuterom za osobe s invaliditetom, medicinskim madracima i
  stolicom za nuždu. Po potrebi članovi dolaze u Udrugu kako bi dobili uloške i pelene
  za inkontinenciju.
 • Članstvo u Udruzi tjelesnih i invalida rada Istre omogućava besplatno članstvo u
  Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. Popis članova Udruge za besplatno članstvo se
  prikuplja početkom tekuće godine i moguće je dodati nove članove sve do 30.
  lipnja.2020. Za prijavu, članovi se trebaju obratiti tajnici.

PROGRAMI I PROJEKTI u 2019. godini

Savjetovalište „ JEDNI ZA DRUGE “

Projekt je financiran sredstvima Grada Pule.
Savjetovalište „ JEDNI ZA DRUGE “ mjesto je pružanja konkretne pomoći putem
savjetovanja odnosno pomoći pri ostvarivanju prava i povlastica na temelju stečene
invalidnosti, odnosno pružanja pomoći pri ostvarivanju iste.
Projekt je formiran i kao potreba srodnih Udruga radi pomoći unaprjeđenja kvalitete življenja
osoba s invaliditetom i ostvarivanju njihovih prava.
Misija Savjetovališta „ Jedni za druge “ jest afirmacija razvoja zaštite osoba s invaliditetom
imajući u visu osobu s invaliditetom kao pojedinca sa svim općim i specifičnim potrebama.
Položaj osoba s invaliditetom u našoj zemlji uređen je brojnim zakonskim i pod zakonskim
aktima, te iz tog razloga odredbe vezane za prava osoba s invaliditetom mogu biti teško
razumljive, a samim time ( bez stručne pomoći ) teško ostvarive.
Prema podacima „ Slike zdravlja Grada Pule 2015 – 2019. godine “ u Puli živi 9.535 osoba s
teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, odnosno 15 % stanovnika Grada Pule.
Zbog neke dugotrajne bolesti, invalidnosti ili starosti.
Na području Grada Pule u tretmanu Centra za socijalnu skrb – Pula, na dan 31. prosinac 2013.
godine bilo je 2.211 osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima i 1.784 ( 80,7 % ) odraslih
osoba.
Sve navedeno ukazuje na potrebu formiranja projekta Savjetovališta za osobe s invaliditetom
različitih problematika radi rješavanja problema nejednakosti i ne zadovoljavanja potreba
osoba s invaliditetom i ostalih ranjivih skupina.
Svakodnevne su situacije u kojima su ugrožena prava ili sami korisnici ne mogu ostvariti ista.
Osobe se suočavaju sa problemima, ali ne znaju kome bi se obratili radi zaštite ili ostvarivanja
prava iz područja mirovinskog i/ ili zdravstvenog osiguranja. Samim time što će na jednom
mjestu moći saznati kako ostvariti svoja prava i povlastice, pravovremeno se informirati i
savjetovati o svim potrebnim pravima, može se pravovremeno reagirati na nadolazeće
moguće probleme, te iste rješavati puno lakše, brže i jednostavnije u kontinuitetu, imajući
potporu, a ne boreći se sami kao pojedinci kroz sustav.
Savjetovalište je namijenjeno osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji,
korisnicima suradničkih Udruga, stručnjacima angažiranima u Udrugama na provođenju
aktivnosti s korisnicima, te volonterima.

CILJEVI RADA

– Pružanje besplatne stručne savjetodavne potpore osobama s invaliditetom i članovima
njihovih obitelji;
– Pružanje besplatne pravno savjetodavne pomoći na području mirovinskog i/ ili
zdravstvenog osiguranja;
– Pružanje besplatne kontinuirane pomoći pri ostvarivanju prava iz područja Socijalne
skrbi Grada Pule;
– Aktivno uključivanje mladih i drugih osoba u lokalnoj zajednici u volontiranje putem
educiranja i povećanja svijesti mladih vezano za problematike osoba s invaliditetom;
– Širenje suradničke mreže s drugim relevantnim institucijama i organizacijama na
području zaštite prava osoba s invaliditetom i
– Širenje suradnje s medijima radi destigmatizacije osoba s invaliditetom šire javnosti.

OSNOVNE AKTIVNOSTI

 1. Program savjetovanja i pomoći – pomoć pri ostvarivanju prava i povlastica putem
  ispunjavanja Zahtjeva za ostvarivanje postotka tjelesnog oštećenja, ispunjavanje
  različitih obrazaca za ostvarivanje povlastica na temelju invalidnosti ( pravo na znak
  pristupačnosti, umanjenje telefonske i televizijske pretplate i drugo ).
 2. Individualno savjetovanje – pomoć i individualno savjetovanje vezano za ostvarivanje
  prava na području mirovinskog i/ ili zdravstvenog osiguranja u suradnji sa
  stručnjacima – pravna služba Hrvatskog Saveza udruga invalida rada, izvršni direktor
  dipl. iur. Leke Sokolaj ( pisanje pravnih podnesaka vezano za ostvarivanja prava na
  mirovinu i slično ).
 3. Info – telefonska linija – u suradnji sa volonterima, jedanput mjesečno, kontaktirali su
  se članovi Udruge kao i članovi partnerskih organizacija ( Društvo multiple skleroze
  Istarske županije i Lige protiv raka ) radi evidencije, te eventualne revizije postotka i
  objašnjenja vezano za novitete kod prava osoba s invaliditetom.
 4. Grupno savjetovanje i podrška obitelji – održali smo Okrugli stol sa temom „ Ugovora
  o doživotnom uzdržavanju “ i „ Osobe s invaliditetom na tržištu rada “.
 5. Informiranje liječnika obiteljske medicine – volonteri su dijelili promotivne letke sa
  uputama kako pristupiti Zahtjevu za utvrđivanje postotka tjelesnog oštećenja, te
  ostvarivanju prava i povlastica na temelju invalidnosti u ordinacijama liječnika
  obiteljske medicine na području Grada Pule.
 6. Radionice o zdravim životnim navikama
   Predavanje prim. dr. sc. Marković dr. med., neurolog pod nazivom

„ Demencija“. Predavanje je održano u prostorijama Udruge invalida rada Istre dana
06.12.2019.. godine na adresi Tomasinijeva 11, Pula.
– Predavanje dipl. iur. Leke Sokolaj pod nazivom „Prava osoba s invaliditetom “.
Predavanje je održano u prostorijama Udruge invalida rada Istre dana 12.11.2019.
godine na adresi Tomasinijeva 11, Pula.
– Predavanje dr. Vesna Vrban Sever med.fizijatar-vještak pod nazivom „ Novosti u
vezi s vještačenjem “. Predavanje je održano u prostorijama Udruge invalida rada
Istre dana 03.12.2019. godine na adresi Tomasinijeva 11, Pula.
– Kreativna radionica pod vodstvom dipl. dizajnerice Kristine Buić u periodu od
mjeseca rujna do konca prosinca. Članice su oslikavale svilene marame i platnene
torbice.

GERONTO SERVIS ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Program je financiran sredstvima Istarske županije, Grada Pule, Grada Vodnjana,
Općinama Marčanom i Ližnjan .
Program je doprinio razvoju dopunskih i alternativnih socijalnih usluga namijenjenih
osobama s invaliditetom kroz veću dostupnost i proširenje postojećih socijalnih usluga koje
nudi javni sektor u Istarskoj županiji sa svrhom unapređenja kvalitete života osoba s
invaliditetom, te stvaranja uvjeta osobama s invaliditetom kako bi mogle nastaviti živjeti u
svojoj lokalnoj zajednici, odnosno prevencija institucionalizacije.
Ciljane skupine korisnika su osobe s invaliditetom od 80 – 100 % tjelesnog oštećenja, starije
životne dobi, te imaju potrebu prijevoza na terapije, usluge pomoći i njege u kući, usluge
savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji, te zabavno edukativne usluge radi integracije
( obilježavanje rođendana i prazničkih zanimacija, informatička učionica i slično ).
Cilj je formiranje specijaliziranog servisa usluga, te osiguravanje podrške osobama s
invaliditetom i njihovim obiteljima radi veće socijalne integracije i resocijalizacije ove
populacije u društvenu zajednicu.
Način i uvjeti pružanja usluga precizno su definirani Protokolom, načinima i uvjetima
pružanja socijalnih usluga Udruge invalida rada Istre, a u skladu sa Standardima kvalitete
socijalnih usluga.
Usluge je pružala jedna geronto domaćice i koordinatori. Geronto domaćica je dnevno
obilazile 3 – 5 korisnika, te su bile raspoređene po svim Općinama u Istarskoj županiji kako
bi potrebiti članovi bili zastupljeni ovisno o samim potrebama. Za korisnike su sve usluge
bile besplatne.

Zbog gore navedenog, ispunjeni su očekivani rezultati programa. Korisnici su stekli veću
samostalnost i neovisno življenje uz veću dostupnost usluge osobama s invaliditetom u
Istarskoj županiji.

ZAKONSKE INICIJATIVE

U suradnji sa HSUIR u kojem postoji i djeluje služba pravne pomoći kroz cijelu godinu,
našim smo članovima omogućili besplatnu pravnu pomoć i savjetovanja koja su obuhvaćala
niz raznih područja vezanih uz pitanja mirovinskog i/ ili zdravstvenog osiguranja, invalidskog
osiguranja, radnog odnosa, zapošljavanja, socijalne skrbi, stambenih odnosa, imovinsko
pravnih pitanja, te pitanja vezano za povlastice osoba s invaliditetom.
Sastavni dio pravne pomoći i savjetovanja čini sastavljanje tužbi, žalbi, raznih podnesaka ili
predstavki, kao i drugih usmenih i pismenih intervencija u korist zaštite tjelesnih i invalida
rada.
Predsjednik Udruge, inače i član predsjedništva odbora Hrvatskog Saveza udruga invalida
rada sudjelovao je na sjednicama predsjedništva HSUIR – a i mnogim javnim tribinama
tijekom 2019. godine.
Tajnica je sudjelovala na predavanjima:

 • 12.11.2019. „Prava osoba s invaliditetom“ – predavanje izvršnog direktora HSUIR –
  a, G – dina Leke Sokolaja dipl. iur.,
 • 03.12.2019. – „Novosti u vezi s vještačenjem“ Vesna Vrban Sever, med. fizijatar-
  vještak
 • 06.12.2019. prim dr. sc. Dubravko Marković „Demencija“

OSTALO

U 2019. godini nastavila je sa radom kreativna radionica „ Rože i fjori “ koja je nužno
potrebna ženskim članicama Udruge i sredstva su planirana za 2020. godinu. Članice su
oslikavale svilene marame i platnene torbe.
U prostorijama Udruge tjelesnih i invalida rada Istre nastavili smo sa geronto vježbama pod
stručnim vodstvom fizioterapeuta tokom cijele godine, izuzev mjeseca srpnja,kolovoza i
rujna, 2 puta tjedno.
Obnovljena je suradnja sa Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula za 2019. godinu, što za
članove znači besplatno posuđivanje knjiga. Brojni građani su donirali knjige i našoj Udruzi,
tako da i u sklopu Udruge postoji mogućnost besplatnog posuđivanja knjiga.

Predsjednik Udruge:
MP Boris Jurevini

Pula – Pola, 11.03.2020.