Statut udruge

Utiri

                                              

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14)  Skupština udruge invalida rada Istre na sjednici održanoj dana 29.03.2018. godine donijela je:

   STATUT  UDRUGE TJELESNIH I NVALIDA RADA

I

        OSNOVNE ODREDBE

Članak  1.

Udruga/, je oblik slobodnog i   dobrovoljnog udruživanja tjelesnih i invalida rada u jedinstvenu humanitarnu organizaciju, radi zaštite i promicanja zajedničkih ciljeva i interesa, te organiziranja u sladu s odredbama ovog Statuta na ostvarivanju tih ciljeva i interesa.

Članak  2.

Naziv Udruge glasi: UDRUGA TJELESNIH I INVALIDA RADA ISTRE

Skraćeni naziv Udruge glasi: UTIRI
Sjedište Udruge je u PULI, Tomasinijeva 11.

   Udruga djeluje na području ŽUPANIJE ISTARSKE.

   Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor Udruge.

Članak  3.

  Udruga ima svojstvo pravne osobe.

  Udruga je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija s humanitarnim

  ciljevima, registrirana kod Državnog ureda u Istarskoj županiji.

Članak  4.

 Udruga ima pečat okruglog oblika 2,5 cm, na kojem je otisnut tekst: “UDRUGA TJELESNIH I INVALIDA RADA ISTRE“, te štambilj četvrtastog oblika dužine 5 cm i širine 1,3 cm koji sadrži tekst: „ UDRUGA TJELESNIH I INVALIDA RADA ISTRE“ s naznakom broja i datuma.

Članak  5.

Udrugu zastupa predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga  i zastupa 1. ( prvi ) dopredsjednik, uz pisanu punomoć predsjednika.

II.

CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI UDRUGE

Članak  6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja prava osoba s invaliditetom.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području zaštite ljudskih prava.

Osnovni ciljevi Udruge su:

 • promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanje mogućnosti invalida i invalida rada,
 • uključivanje što većeg broja invalida u rad Udruge i
 • ekonomska, socijalna, zdravstvena i pravna sigurnost invalida i invalida rada.

Osnovni zadaci Udruge su:

 • prati, analizira i razmatra stanje te primjenu propisa na području prevencije invalidnosti i zaštite osoba s invaliditetom;
 • davanjem inicijativa i prijedloga aktivno sudjeluje u donošenju zakona i drugih propisa na području zdravstvene zaštite, mirovinskog osiguranja, kulture, rekreacije, invalidskog sporta, socijalne sigurnosti i drugim područjima kojima se uređuje i unapređuje položaj osoba s invaliditetom;
 • organizira tematska predavanja, okrugle stolove, tribine i druge aktivnosti vezane za prevenciju invalidnosti i položaja osoba s invaliditetom;
 • organizira izlete, sportska i rekreativna takmičenja osoba s invaliditetom;
 • organizira glazbene, umjetničke i glazbeno – terapeutske radionice;
 • pruža pomoć pri ostvarivanju povlastica i drugih prava osoba s invaliditetom;
 • surađuje s nadležnim tijelima državne, regionalne i lokalne vlasti, udrugama i drugim pravnim osobama na području zaštite osoba s invaliditetom;
 • pruža pomoć pri ostvarivanju prava osoba s invaliditetom pripadnika nacionalnih manjina;
 • organizira obilježavanje Nacionalnog dana invalida rada Hrvatske 21. ožujka;
 • organizira obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 03. prosinca i
 • posebno vodi brigu o osobama s invaliditetom starijih od 65 godina života.

Članak  7.

Udruga je udružena u HRVATSKI SAVEZ UDRUGA INVALIDA RADA.

Udruga može surađivati, udruživati se ili učlaniti se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

Odluku o udruživanju ili učlanjenju Udruge u asocijacije udruga u zemlji i u inozemstvu, te o razdruživanju i istupanju iz tih asocijacija donosi Skupština Udruge.

Djelatnosti Udruge su:

– planiranje rada,

– informiranje i senzibiliziranje javnosti za potrebe osoba s invaliditetom,

– razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad,

– izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti, te

– jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Članak  8.

Udruga može osnivati odnosno organizirati svoje ustrojstvene oblike kao što su; podružnice, ogranci, klubovi i sekcije.

Odluku o osnivanju odnosno organiziranju i prestanku pojedinog ustrojstvenog oblika Udruge donosi Upravni odbor.

Odlukom Upravnog odbora Udruge utvrđuju se zadaci i predmet djelovanja ustrojstvenog oblika.

III.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 09.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Redoviti član Udruge je osoba s invaliditetom – tjelesnim oštećenjem, koja aktivno sudjeluje u radu Udruge.

Odluku o prijemu u redovito članstvo donosi Upravi odbor.

   Članak 10.

Žalba na odluku Upravnog odbora u svezi imenovanja redovitih članova u roku od 15 dana upućuje se Skupštini koja donosi konačnu odluku.

    Članak 11.

Izvanredni član Udruge je osoba s invaliditetom – tjelesnim oštećenjem, koja nakon 3 godine članstva može podnijeti zahtjev Upravnom odboru za prijem u redovito članstvo.

                                                        Članak 12.

Udruga može imati počasne i pridružene članove.

Počasni član Udruge je onaj koji svojim djelovanjem doprinosi ostvarivanju ciljeva i razvoja djelatnosti Udruge.

Pridruženi član je član koji učestvuje u aktivnostima Udruge (izleti, druženja, predavanja i sl.)

Počasni i pridruženi članovi mogu biti državljani Republike Hrvatske ili strani državljani.

Počasni članovi su u pravima i obvezama izjednačeni sa redovitim članovima.

                                                       Članak 13.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB – u, datumu rođenja, datumu pristupa udruzi, kategoriji članstva, te datumom prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 14.

Visinu članarine određuje Upravni odbor.

Članak  15.

Članovi Udruge imaju pravo:

 • aktivno sudjelovati u radu Udruge i
 • biti obaviješteni  o radu Udruge i aktivnostima koje Udruga organizira.

Redoviti članovi imaju pravo:

 • predlagati, birati i biti birani u tijelu Udruge.

Članovi Udruge se obvezuju:

 • djelovati u skladu s ciljevima Udruge,
 • štititi i promicati ugled Udruge,
 • aktivno sudjelovati u akcijama i u radu tijela Udruge,
 • sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvati i podizati ugled Udruge,
 • čuvati materijalna dobra i izvršenje preuzetih obveza i
 • plaćati članarinu.

Članak    16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine,
 • prestankom djelovanja Udruge ili
 • isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi Predsjednik.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • opomena i
 • opomena pred isključenje iz Udruge.

IV.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak  17.

Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela upravljanja Udrugom.

Spor/ sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

Ako postoji spor između članova udruge koji otežava rad ili onemogućava rad udruge, te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim statutom, članovi udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

V.

TIJELA UDRUGE

Članak  18.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Predsjednik Udruge,
 • 2 /dva/ Dopredsjednika,
 • Nadzorni odbor i
 • Tajnik – obavlja administrativne poslove, a bira ga Upravni odbor.

SKUPŠTINA

Članak  19.

 1. Skupština

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Skupštinu čine svi redoviti i počasni članovi Udruge.

Članak  20.

     Skupština Udruge:

 • donosi Statut i Poslovnik o radu Skupštine;
 • bira i razrješava predsjednika i 2 /dva/ dopredsjednika Udruge;
 • bira i razrješava Upravni odbor Udruge;
 • bira i razrješava Nadzorni odbor Udruge;
 • može statutom ovlastiti Upravni odbor kojeg ona bira da bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje;
 • utvrđuje  programske zadatke i aktivnosti za višegodišnje razdoblje i
 • razmatra izvješća predsjednika i dopredsjednika, Upravnog odbora i Nadzornog odbora Udruge;
 • daje smjernice za rad Udruge;
 • odlučuje o statusnim promjenama i o prestanku rada Udruge (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge) ;
 • usvaja godišnji plan rada (za proteklu godinu);
 • usvaja završni račun;
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću godinu;
 • bira i razrješava likvidatora Udruge ili tijelo koje ga ovlasti;
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti;
 • usvaja financijsko izvješće i
 • raspodjeljuje preostalu imovinu Udruge.

Članak  21.

Skupština djeluje i donosi odluke na sjednicama.

Skupštine mogu biti:

 • redovite,
 • izvanredne i  
 • izborne.

Redovite sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom /1/ godišnje.

Izvanredne sjednice Skupštine održavaju se po potrebi.

Izborne sjednice Skupštine održavaju se svake 4 /četiri/ godine.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine ako to zatraži Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

Ukoliko predsjednik u slučaju iz stavka 4. ovog članka ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od podnesenog zahtjeva predlagača, sjednicu mogu sazvati predlagači i predložiti njezin dnevni red.

Predsjednik saziva sjednicu Skupštine u pravilu najmanje 15 dana prije održavanja.

Odluka o sazivu sadržava dnevni red, te vrijeme i mjesto održavanja Skupštine.

U slučaju isteka mandata tijelima udruge Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak  22.

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina redovitih članova Skupštine.

Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova redovitih članova Skupštine prisutnih na sjednici.

Iznimno od stavka 2. ovog članka Skupština odlučuje većinom glasova svih redovitih članova Skupštine o donošenju i izmjenama i dopunama Statuta, o statusnim promjenama i o prestanku rada Udruge.

Skupština donosi odluke u pravilu javnim izjašnjavanjem.

Skupština može odlučiti da se o pojedinom pitanju iz djelokruga Skupštine članovi izjašnjavaju tajno.

Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine.

                                                      Članak  23.

 • Upravni odbor

Upravni odbor upravlja poslovima Udruge.

Upravni odbor ima 5 /pet/ članova.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 /četiri/ godine.

Članak  24.

Upravni odbor:

 • djeluje na realizaciji utvrđenih ciljeva i zadataka Udruge;
 • donosi opće akte i odluke iz svoje nadležnosti;
 • utvrđuje prijedloge akata doje donosi Skupština;
 • prati propise kojima se uređuje i unapređuje položaj osoba s invaliditetom na području zdravstvene zaštite, mirovinskog osiguranja, socijalne sigurnosti i drugim područjima i iznosi državnim organima stavove i prijedloge Udruge za učinkovitiju primjenu i promjenu zakona na ovom području;
 • bira tajnika;
 • upravlja imovinom Udruge;
 • predlaže Plan i Program, te financijski Plan Udruge;
 • brine o izvršenju financijskog plana;
 • odlučuje o visini članarine;
 • odlučuje o obavljanju stručnih poslova za Udrugu i o organizaciji stručne službe Udruge;
 • odlučuje o visini plaće zaposlenih radnika Udruge, naknadama za povremeni rad po ugovoru;
 • odlučuje o primanju u redovito članstvo;
 • bira predstavnika Udruge u Skupštinu HSUIR-a i
 • odlučuje o drugim pitanjima iz područja djelovanja Udruge ili od interesa za članove Udruge.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.

Članak  25.

Upravni odbor djeluje i donosi odluke i zaključke na sjednicama koje se održavaju prema potrebi; najmanje 4 /četiri/ puta godišnje.

Upravni odbor može donositi odluke i zaključke ako je sjednici prisutna natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova.

Članak  26.

3. Predsjednik Udruge

 Udruga ima predsjednika i 2 /dva/ dopredsjednika.

Predsjednika i 2 /dva/ dopredsjednika bira i razrješava Skupština, većinom glasova prisutnih redovitih članova.

Mandat predsjednika i 2 /dva/ dopredsjednika traje 4 /četiri/ godine i mogu biti ponovno izabrani.

Članak  27.

Predsjednik  Udruge:

 • predstavlja i zastupa Udrugu;
 • predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora;
 • brine se o izvršavanju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora;
 • brine se o provedbi utvrđenih ciljeva;
 • saziva sjednice Upravnog odbora;
 • odlučuje između sjednica Skupštine i Upravnog odbora o svim bitnim pitanjima iz područja djelovanja Udruge i od interesa za članove Udruge;
 • djeluje na realizaciji utvrđenih ciljeva i zadataka Udruge i
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Članak  28.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsjednika, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenjuje i zastupa 1. /prvi/  dopredsjednik bez ograničenja ovlasti za predstavljanje i zastupanje Udruge te o istom podnosi izvješće o radu Udruge Upravnom odboru i Skupštini, uz pismenu punomoć predsjednika.

Mandat predsjednika i 2 /dva/ dopredsjednika traje 4 /četiri/ godine i mogu biti ponovno izabrani.

Članak  29.

 • Nadzorni odbor

      Nadzorni odbor ima 3 /tri/ člana.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 /četiri/ godine i oni mogu biti ponovno imenovani na istu dužnost.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi iz svojih redova. Predsjednik saziva sjednice Nadzornog odbora i rukovodi njegovim radom.     

Članak  30.

               Nadzorni odbor:

 • nadzire provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Udruge;
 • prati i kontrolira materijalno i financijsko poslovanje Udruge;
 • predlaže mjere u svrhu sprečavanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u radu i poslovanju Udruge, te
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost ovim Statutom i odlukama Skupštine.

Nadzorni odbor dužan je bez odlaganja obavijestiti predsjednika Udruge o uočenim nepravilnostima u radu pojedinih tijela Udruge i u raspolaganju sredstvima Udruge.

Nadzorni odbor se sastaje najmanje jednom godišnje.

VI.

ORGANIZACIJA OBAVLJANJA STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA UDRUGE

Članak  31.

Stručne, organizacijske i administrativne poslove Udruge obavljaju stručne osobe zaposlene u Udruzi i ovlaštene organizacije ili osobe na ugovornoj osnovi.

Upravni odbor Udruge svojom odlukom utvrđuje organizaciju stručnih poslova koji se u Udruzi obavljaju na profesionalnoj osnovi ili volonterski.

Upravni odbor utvrđuje uvjete u pogledu stručne spreme i radnog iskustva za obavljanje stručnih poslova koji se u Udruzi obavljaju profesionalno.

VII.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak  32.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, nekretnine, pokretnine i imovinska prava koja je Udruga stekla sukladno sa zakonom i ovim Statutom.

Udruga ostvaruje prihode:

 • uplatom članarina;
 • obavljanjem djelatnosti Udruge;
 • dobrovoljnim prilozima i darovima;
 • dotacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, nacionalnih i regionalnih zaklada;
 • iz sredstava dobivenih od domaćih i inozemnih organizacija i pojedinaca koji podupiru programe, rad i aktivnosti Udruge; te
 • iz ostalih izvora u skladu sa zakonom.                       

Članak  33.

Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik Udruge.

Predsjednik i dopredsjednik  su ovlaštene osobe za potpisivanje financijskih dokumenata.

VIII.

KLUBOVI INVALIDA

Članak  34.

Udruga organizira klubove invalida radi poticanja i organiziranja društvenog života članova Udruge.

Klubovi invalida:

 1. Glazbeno scenski klub i
 • Klub figurativnih umjetnosti
 • klubovi organiziraju tematska i stručna predavanja i razgovore iz područja zdravstva, kulture, sporta i slično;
 • klubovi organiziraju druženja u prirodi ili u drugim odgovarajućim prostorima i
 • klubovi organiziraju izlete i sportska natjecanja članova Udruga sa članovima drugih udruga i u okviru Hrvatskog saveza invalida rada.

IX.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak  35.

Udruga prestaje djelovati:

 • temeljem odluke Skupštine.

Odluka Skupštine o prestanku djelovanja Udruge donosi se većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Odlukom Skupštine o prestanku djelovanja Udruge utvrđuje se kojoj će udruzi sličnih ciljeva pripasti imovina Udruge po prestanku njezinog rada.

Članak  36.

Na temelju odluke Skupštine o prestanku djelovanja Udruge predsjednik Udruge podnosi zahtjev za brisanje Udruge iz registra.

Članak 37.

Udruga ima i likvidatora. Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština ili tijelo kojega ovlasti.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

U Puli, 29.03.2018.g

Predsjednik: Boris Jurevini